Com allargar la vida del teu portàtil

Els portàtils a part dels cops que poden rebre en el transport la principal causa de deteriorament prematur el la temperatura.

Al estar tots els components en un espai relativament petit tenen tendencia a escalfarse molt disminuint la durabilitat dels components o causant averíes.

Desde l'entrada en vigor de la llei europea que prohibeix el plom en les soldadures d'estany el resultat ha estat unes soldadures més rígides i per tant més propenses a tenir esquerdes   degut  a la temperatura.

Aixó provoca en els portàtils la falla en les conexions sobretot del xip gràfic lo que es tradueix en la perdua de l'ìmatge i una reparació molt especialitzada que no sol baixar de 100 a 150 euros que es el reballing del xip gràfic

Per intentar evitar o si més no retardar aquests problemes una bona solució és una  base refrigeradora
a més de no apagar el portàtil si esta molt calent deixant que es refredi poc a poc per evitar trencaments per un refredament massa ràpid.

Un altre problema son les averíes del disc dur que solen estat provocades per l'ús quotidià que sense adonar-nos sempre donem petits cops o fem moviments amb el portàtil el marxa.

La solució és cambiar el disc per un disc SSD i si s’ha de comprar un portàtil nou descartar les opcions que ni siguin amb disc SSD.

Comentaris